چرا


چرا هميشه هدف و به رفتن ميبازيم رفتن و به پيشامد و پيشامدو به حرف مفت …

چرا مثه سرباز شكست خورده از حركت قورباغه بين نيزارها مي ترسيم …

چرا هميشه شعرو به وزن ،وزن و به قافيه و قافيه رو به كلمه مي بازيم

به نظر شما تمام اين كتابهاي روانشناسي و روانشناختي و راههاي رسيدن به موفقيت واسه آدمهاي ناموفقي نوشته شده كه مثه يه مسكن موقت بزنن به بدن و بعد از چند مدت روز از نو روزي از نو ؟!

شايد اينم يه جور تجارته ؟

About gosheh

I have alot to say about me that is why I am here ! but more than that , it is not just about me it is about how I think. Cheers
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s