هنجارهاي اجتماعي۱


آهاي آقاهه كه هي صحبت از هنجارهاي اجتماعي مي كني دستتو از تو دماغت در بيار ؟؟! در ضمن اون دستمالي كه توش فين كردي بعد گذاشتي تو جيبت يه بار مصرف بود

About gosheh

I have alot to say about me that is why I am here ! but more than that , it is not just about me it is about how I think. Cheers
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s