تي تي و شام


بدو بدو رفتم دمپایی رو برداشتم و برگشتم کوبیدم تو سر سوسک …ای‌ کلی‌ چندشم شد . دو تا پر دستمال کاغذی کشیدم از توی جعبه  بیرون که لاشه سوسک رو  باش جمع کنم . رومو که برگردوندم دیدم تی تی داره کف زمینو می‌لیسه . اثری از سوسک نبود …جیغ کشیدم سرش وای نه تی تی، فرار کرد پشت مبل … منو باش که واست تن ماهی‌ میخرم…پشت مبل دنبالش سرک کشیدم داشت پنجه هاشو میلیسید …به نظر شام بدی نبوده

About gosheh

I have alot to say about me that is why I am here ! but more than that , it is not just about me it is about how I think. Cheers
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s