زندگی‌ از نگاه من


 

.زندگی‌ نگاه پر رنگ مرد سیاه در بین انبوه جمعیت سفید   

.زندگی‌ پیچش باد سرد در لا به لای شالهای رنگی‌ بسته شده به گردن زنان

.زندگی‌ دستی‌ که زیر چانه ماند ، نگاهی‌ که به دور دست خیره شد و دلی‌ که صد باره سوخت

.زندگی‌ فرصتی که نمیدانیم کی‌ به دست خواهد آمد 

.زندگی‌ نگاه پر تردید پذیرفته شدن 

 …زندگی‌ کاغذ دیواری ، راه راه ، گلدار، پرنقش ، ساده

 

About gosheh

I have alot to say about me that is why I am here ! but more than that , it is not just about me it is about how I think. Cheers
This entry was posted in Poem / شعر. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s