شتاب در نماندن


می‌دانم دیر شروع کرده‌ام ، دیر آمده‌ام ، ولی‌ شتاب در نماندن و رفتن دارم 

 دیر شروع کرده‌ام ، دیر قدم از قدم برداشتم، ولی‌ حس پوچ نرسیدن تمام انگیزه نماندنم و ندویدن کابوس شبانه‌ام 

 و دویدن فعل بی‌ چون و چرای انجام

… و سر انجام چیزی که هرگز به آن فکر نخواهم کرد

من از خودم جا مانده‌ام

About gosheh

I have alot to say about me that is why I am here ! but more than that , it is not just about me it is about how I think. Cheers
This entry was posted in Poem / شعر. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s