گنجشکها هنوز بیقرارند


 

 روزهای آخر تابستان

صبحی‌ سرد

گرز – اتریش

من در تماشای تب تند پریدن گنجشکان در انبوه بوته‌های ذرت که به یک اندازه روییده اند  

من در تلاش درک مفهوم خواستن دل خوش کرده‌ام به گرمی صندلی‌ ماشین و ژاکتی که به تن دارم

چند وقت تا برداشت محصول باقی‌ مانده ؟

گنجشکها هنوز بیقرارند

About gosheh

I have alot to say about me that is why I am here ! but more than that , it is not just about me it is about how I think. Cheers
This entry was posted in Poem / شعر. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s