یک گفتگو


ازش پرسیدم آرزوت چیه ؟

!گفت ترک کردم

گفتم چی‌ رو ترک کردی ؟

!گفت اینکه آرزو داشته باشم

گفتم مگه می‌شه ترک کرد ؟ مگه داری راجع به سیگار حرف میزنی‌ ؟

گفت از سیگارم بدتره

گفتم چی‌ ترک کردنش یا سوزوندنش ؟

گفت هر دو

گفتم بالاخره که باید یه آرزویی‌ داشته باشی‌ ؟ یه رویایی ؟ چیزی که توی زندگی‌ واسه رسیدن بهش دلخوشی ؟

…مکث

…مکث

…مکث

چند لحظه ای‌ سکوت برقرار شد

یهو گفت

آره

!فقط یک چیز مونده

…یه خونه می‌خوام ، یه خونه

گفتم اینکه یک چیز نیست !؟

…این همه چیز

About gosheh

I have alot to say about me that is why I am here ! but more than that , it is not just about me it is about how I think. Cheers
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s