شروع یک داستان تازه دور به نظر میرسد


 

مجابم نکن

!!خواندن دوبارهِ همان قصه؟

.ممکن نیست

…نه، نه

.حتی شروع یک داستان تازه دور به نظر میرسد

مجابم نکن

کار از کار گذشته

شروع فصل دیگر و سر سطر و صفحه بعد فقط بهانه بود ؛

.من حتی پیشگفتار نویسنده را بارها مرور کردم

ولی‌ شاید حق با تو باشد؛

,انگار

هنوز

نمیخواهم باور کنم

.که قهرمان افسانه‌ای قصه میمیرد درست جائی‌ که فصل آخر داستان است

About gosheh

I have alot to say about me that is why I am here ! but more than that , it is not just about me it is about how I think. Cheers
This entry was posted in Poem / شعر. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s